Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) pohjautuu oppimis- ja sosiaalipsykologian teoriaan.   Uusimmissa terapioiden vaikuttavuustutkimuksissa kognitiivinen käyttäytymisterapia on todettu yhdeksi tehokkaimmista hoitomenetelmistä (www.psychologicaltreatments.org). Sen avulla voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä ongelmia, kuten ahdistus, erilaiset pelot, pakko-oireet, paniikkihäiriö,  ihmissuhdeongelmat, stressi, univaikeudet, tunnesäätelyongelmat sekä vihaan liittyvät ongelmat. Kognitiivisen käyttäytymisterapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan uusia elämäntaitoja ja lisätä hänen elämänlaatuaan. Hoito suunnitellaan huolellisesti yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan sen hetkisen elämäntilanteen ja asiakkaan esiintuomien ongelmien pohjalta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia korostaa konkreettisia muutoksia käyttäytymisessä. Se perustuu terapeutin ja asiakkaan avoimeen yhteistyöhön. Menneisyyden tapahtumia käsitellään nykyhetkeen vaikuttavina, mutta terapiatyöskentely on luonteeltaan uuden omaksumista ja siinä painottuu nykyhetki ja tulevaisuus.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian keskeisimpiä menetelmiä ovat altistus, hyväksyntä sekä uusien ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen taitojen  omaksuminen. Lisätietoa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmistä saa Suomen kognitiivisen käyttäytymisterapiayhdistyksen sivuilta www.kayttaytymisterapia.net/hoidot.html.


Hyväksymis- ja omistautumisterapia

Hyödynnän työssäni myös hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) lähestymistapoja.  Tietoisuus- ja läsnäolon taitojen harjoittelu sisältyvät terapiaan aina tarvittaessa. Hyväksymis- ja omistautumisterapia luetaan uusiin käyttäytymisterapian muotoihin. Hyväksymis- ja omistautumisterapiasta on saatu lupaavia tutkimus- ja hoitotuloksia esim. masennuksen, ahdistuksen, kivun, syömishäiriöiden sekä painonhallinnan hoidossa. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan kuuluu kuusi keskeistä prosessia: arvot, omistautuminen arvojen mukaiseen elämään, minäkuva, hyväksyntä, kielellisen kontrollin heikentäminen ja yhteys nykyhetkeen.  Työskentelyyn sisältyy paljon kokemuksellisia harjoituksia, joissa korostuu tarkkaileva ja myötätuntoinen suhtautuminen omiin tunteisiin, ajatuksiin ja kokemuksiin. Tietoisuustaitojen merkittävästä avusta mielen terveyteen on tieteellistä näyttöä, johon voit tutustua tästä: (www.psychologicaltreatments.org).
Lisää hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmistä voit lukea: www.actfinland.com.

Työskentelyni lähtökohta on aina asiakkaan kanssa tehtävä yhteistyö ja asiakkaan kulloisenkin elämäntilanteen huolellinen tarkasteleminen yhdessä. Asiakkaan kanssa yhdessä pohdimme, minkälaista muutosta asiakas elämäänsä kaipaa ja mitkä asiat asiakas kokee elämässään ongelmallisiksi.

Yhdessä sovitaan hoidon tavoitteista ja siitä, miten ja millaisin keinoin muutosta kohti lähdetään työskentelemään.  Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeutin tehtävä on tukea ja ohjata asiakasta tässä muutosprosessissa.  Terapiassa pyritään korvaamaan elämää hankaloittavia toimintamalleja paremmin toimivilla ja autetaan asiakasta saavuttamaan sellaisia taitoja, jotka edesauttavat hänen omaa elämäänsä ja kykyä selviytyä nykytilanteessa. Terapiatyöskentely on aina luottamuksellista ja hoitoon liittyvistä periaatteista sovitaan tarvittaessa kirjallisesti.