Palvelut

Psykoterapia

Psykoterapeuttinen työskentely on vuorovaikutuksellinen prosessi, jonka tavoitteet sovitaan yhdessä. Psykoterapiakustannuksiin voi saada tukea eri tahoilta. Voit hakeutua Kelan psykoterapiaan, josta saat tietoja www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Kelan tuki:
Aikuisille ja nuorille: 57,60 €.

Myös vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, julkinen terveyshuolto, toisinaan myös sosiaalitoimi korvaa osan kustannuksista ostopalveluna. Voit varata ajan sekä yksittäisiin käynteihin että pidempiin terapioihin.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten
ja tunteiden yhdessä tutkimista ja jäsentämistä.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.  Työnohjaukseen tavoitteet ja menetelmät sovitaan työnohjauksen alussa. Työnohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Kliininen terveydenhuollon työnohjaus on arvonlisäverotonta. Työnohjaukseen kuluu ehdoton luottamuksellisuus.

Vanhempain ohjaus

Vanhempainohjauksen tarkoituksena on antaa vanhemmille lisää ymmärrystä heidän oman lapsensa käyttäytymisestä ja ongelmista. Vanhempia autetaan vahvistamaan suhdetta lapseensa sekä löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon ja kasvatukseen. Vanhempia tuetaan myös omassa jaksamisessa.

Vanhempainohjaus on tärkeä osa lapsen ja nuoren omaa terapiaa. Lapsen terapiassa käynti ei ole vain lapsen tai nuoren oma asia, vaan myös vanhemmat sitoutuvat tekemään töitä, jotta terapia onnistuisi ja siitä saataisiin paras mahdollinen hyöty koko perheelle.

Kelan tuki on 57,60 €.


Neurospsykiatrinen ADHD-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Toiminnanohjaustaitoja ovat esimerkiksi suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta. Neuropsykiatrisia oireyhtymiä ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD sekä Aspergerin syndrooma ja Touretten oireyhtymä.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. 

Valmennuksen avulla pyritään opetteleman uusia taitoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla mikä tahansa elämän osa-alue itsestä ja kodista huolehtimisesta muihin mahdollisiin elämänhallintaongelmiin.


ART (Agression Replacement Training) -ohjaus

ART-menetelmän avulla harjoitellaan valmiuksia rakentavaan, ei-agressiiviseen vuorovaikutukseen. Menetelmällä tähdätään toiminnallisten harjoitusten avulla sosiaalisen ja hyväksyttävän käyttäytymisen vahvistamiseen. Tavoitteena on, että nuori tai aikuinen oppii itsehillintää tullakseen paremmin toimeen jokapäiväisessä elämässä.

ART-menetelmässä on kolmen eri tason harjoitteita: sosiaaliset taidot (käyttäytymisen taidot), moraalinen perustelu (arvojen ja ajattelun taso) sekä vihanhallinta (tunnetaso). Vihanhallinnan harjoitteissa opitaan suotuisampia tapoja havaita ja tulkita ympäristöä,  rauhoittumiskeinoja sekä keinoja toimia suuttuneena.

Menetelmä sopii varhaisvaiheen puuttumiseen, jos nuori tai aikuinen on itse huomannut oman käyttäytymisensä aiheuttamat ongelmat ja on motivoitunut harjoittelemaan vaihtoehtoisia toimintatapoja. ART-kuntoutus voi toteutua yksilöllisesti tai ryhmässä.


Koulutus ja konsultaatio

Olen kouluttanut erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskenteleviä aiheena tarkkaavuuden ongelmat oppimisessa sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian soveltaminen opetus- ja kasvatustyössä.

Olen myös kouluttanut Montessori-menetelmän soveltamisesta erityislasten kuntoutuksessa ja opetuksessa. Koulutuksen sisältöjä voidaan muokata tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.